UCHWAŁA NR XXVI/177/16 

Rady Gminy Niedźwiedź

z dnia 25 listopada 2016 r.

 

w sprawie:

 

zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2017 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.), art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 z późń. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 296 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 48/IV/2016 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2017 r., Rada Gminy Niedźwiedź uchwala, co następuje:  

§1

Zatwierdza się, zgodnie z wnioskiem o zatwierdzenie taryf, następującą wysokość taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego w Gminie Niedźwiedź:

1) stawka opłaty abonamentowej miesięcznie: 6,00 zł + VAT od każdego odbiorcy podłączonego do wodociągu gminnego Gminy Niedźwiedź,

    2) opłata za dostarczenie wody: 2,31 zł za 1 m3 wody + VAT 

 

§2

Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

§3

 

Traci moc Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2016 r.

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

  

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska