Strona główna / Czyste Powietrze - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Niedźwiedź, którzy zainteresowani są wymianą pieców węglowych na inne bardziej ekologiczne ogrzewanie swoich budynków mieszkalnych.


Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje że program nie dotyczy Ekogroszku

 

 


W związku z przygotowywaniem wniosku do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.4, poddziałanie 4.4.2, informujemy, że do końca stycznia 2017 r. mieszkańcy Gminy, właściciele budynków mieszkalnych, którzy zainteresowani są dofinansowaniem do wymiany pieców węglowych na inne bardziej ekologiczne nośniki energii, mogą zapisywać się na listę rezerwową osób chętnych do uczestnictwa w tym programie.

                Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Gminy Niedźwiedź w sekretariacie. Ankieta dostępna jest na stronach internetowych gminy WWW. niedzwiedz.iap.pl, lub w Urzędzie Gminy Niedźwiedź w pokój 9 na pierwszym piętrze.

                Szczegóły dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej WWW.rpo.malopolska.pl w zakładce o programie, lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Niedźwiedź pokój 9.

 


 

  1.  OBSZARY WSPÓŁPRACY WNIOSKODAWCY (GMINY/POWIATU) Z WYKONAWCAMI OCEN ENERGETYCZNYCH


  2.  OBSZARY WSPÓŁPRACY MIESZKANCÓW Z WYKONAWCAMI OCEN ENERGETYCZNYCH


  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niedźwiedź


 

Gmina Niedźwiedź przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina będzie mogła w przyszłości uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie ATsys Sp. z o.o SK z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności.

 

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt. Ankietę można wypełnić i od razu przesłać on-line, korzystając z poniższych linków:

 

Ankietę można również pobrać w postaci pliku i wypełnić w edytorze tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo. Poniżej linki do plików:

Wypełniony plik można przesłać na adres e-mail: pgn@atsys.pl  

Wersję papierową należy dostarczyć do Urzędu Gminy Niedźwiedź  lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: : pgn@atsys.pl . Dziękujemy!

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.


Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

 

Czy wiesz, że:

 

  1.   Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

  2.   Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

  3. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

 

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

 

 

 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska