Strona główna / Program rodzina 500 plus

INFORMACJA

”Rodzina 500 plus” to priorytetowy program rządu  inwestujący  w rozwój polskich rodzin oraz poprawę ich sytuacji materialnej jak i odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Z dniem 1 kwietnia 2016 r  na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie:

na pierwsze dziecko będące jedyne lub najstarsze  w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800,00 zł , a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny nie przekroczy 1.200,00 zł ,                                       

na  drugie i kolejne dziecko niezależnie od posiadanego  dochodu  rodziny.

Dochód – rozumiany w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych jako:              
Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27.art.30b,art.30c,art.30e  i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz.361,z późn.zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu ,należny podatek dochodowy od osób fizycznych ,składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 r. i można je złożyć:

  1. osobiście w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  3. za pomocą systemu teleinformatycznego – e-wniosek będzie można złożyć za pomocą:
  • portalu www.empatia.mpips.gov.pl
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) udostępnionej przez ZUS
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Uwierzytelnienie podpisu wnioskodawcy przy wniosku elektronicznym odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP .

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać i złożyć od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu-biuro na parterze budynku Urzędu Gminy Niedźwiedź.

 

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Początkowy okres przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze jest wydłużony i będzie trwał od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. z obowiązkiem wyrównania  świadczenia od 1 kwietnia 2016r.-  czyli daty wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze   (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

Jeżeli wniosek zostanie złożony nawet  w czerwcu 2016r. to wypłata świadczeń będzie przysługiwała od  miesiąca kwiecień 2016 r

 

 

INFORMUJEMY ,ŻE OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ  O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE TRWA OD  1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.

Informacje o realizacji programu znajdują się również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

 

 

 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska