Strona główna / Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Grupa Edukacyjno-Rozwojowa  dla osób współuzależnionych w każde środy o godz. 900 do 1200 

W Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych 

Grupa Edukacyjno-Rozwojowa skierowana jest dla osób,

które pozostają w bliskim związku z osobą

nadużywającą alkohol lub

innych substancji psychoaktywnych.

Cele grupy :

- umożliwienie odbiorcom poznania sytuacji w której się

znajdują i zrozumienie schematów własnego postępowania

- zmiana niewłaściwych mechanizmów zachowania

- nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- zmniejszenie trudności osobistych związanych z przełamaniem

oporu i pokonaniem wstydu wynikającego  z uświadomienia

problemu współuzależnienia

Grupa Edukacyjno-Rozwojowa dla osób współuzależnionych odbywa się w każdą środę

w godzinach od 900 do 1200. Grupa realizowana jest w Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu (pomieszczenie , w którym odbywa się „Szkoła dla rodziców).

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233

(pokój nr 2)lub pod numerem telefonu 18 33 12 785 (pon.-pt. w godzinach od 700-1500)

 


 

Informacja o Punkcie Konsultacyjnym – porady dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy

GODZINY DYŻURÓW  W  PUNKCIE KONSULTACYJNYM
34-735 Niedźwiedź 130 (Gminne Centrum Kultury)
 

Terapeuta – Tadeusz Waradzyn
każdy poniedziałek od 7.30-10.30
 

Psycholog – Beata Wietrzyk
każdy wtorek od 8.00-12.00

Psychoedukator - Pani Monika Nalepa

poniedziałek 14:15-15:15 (praca w terenie)

wtorek 14:00 - 17:00

środa 14:45 - 13:45  oraz 14:15 - 15:15 (praca w terenie)

czwartek 12:00 - 14:00 (praca w terenie)

 

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 018-33-18-060

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 280/IV/2017 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu. 

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Niedźwiedź i działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: Agnieszka Rataj

Zastępca: Maciej Zapała
Sekretarz: Justyna Sochacka

Członkowie:
Katarzyna Filipiak

Dorota Talaga

Radosław Kapturkiewicz

Mariola Rusnak - koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zakres zadań:


Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

1.    Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy, kolonie z programem profilaktycznym itp.

2.    Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania w/w. działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym oraz składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.    Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4.    Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5.    Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

 

GKRPA przygotowuje również projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Koordynuje oraz czuwa nad jego prawidłowym wykonaniem

 

 


 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W NIEDŹWIEDZIU PRZEDSTAWIA BEZPŁATNĄ OFERTĘ USŁUG


TERAPEUTA

Pan Tadeusz Waradzyn – posiadający uprawnienia instruktora terapii uzależnień

Godziny pełnienia dyżuru 7.30 – 10.30  Dom Kultury w Niedźwiedziu (każdy poniedziałek)

tel. do punktu: 18 33 18 060

Świadczone usługi przez terapeutę:

 • pełnienie dyżurów instruktora terapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym rozwiązywania  problemów alkoholowych Niedźwiedź 130 (Dom Kultury)
 • prowadzenie zajęć grupowych edukacyjno – terapeutycznych dla osób uzależnionych i rodzin współuzależnionych jak również zajęć terapeutycznych dla osób zobowiązanych do leczenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sąd
 • prowadzenie telefonu zaufania w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.

 

PSYCHOLOG

Pani Beata Wietrzyk

Godziny pełnienia dyżuru 8.00 – 12.00 Dom Kultury w Niedźwiedziu (każdy wtorek)

tel. do punktu: 18 33 18 060

Świadczone usługi przez Psychologa:

 • pełnienie dyżuru psychologa w punkcie konsultacyjnym rozwiązywania problemów alkoholowych Niedźwiedź 130 (Dom Kultury)
 • prowadzenie telefonu zaufania w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.

 

PSYCHOEDUKATOR

Pani Monika Nalepa

Godziny pełnienia dyżuru  (Dom Kultury w Niedźwiedziu)

 • poniedziałek 14:15 - 15:15 (praca w terenie)
 • wtorek 14:00 - 17:00
 • środa   12:45 - 13:45  oraz 14:15 -  15:15 (praca wterenie)
 • czwartek 12:00 - 14:00 (praca w terenie)

tel. do punktu: 18 33 18 060

Świadczone usługi przez Psychologa:

 • usługi świadczone są w środowisku domowym dziecka, polegających na wielokierunkowym i systemowym wsparciu merytorycznym dziecka poprzez prowadzenie działań naprawczych w rodzinie problemowej;
 • prowadzenie zindywidualizowanych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w środowisku domowym dziecka;
 • rewalidacja;
 • terapia logopedyczna.

 

„PROMEDICUM”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Matki Boskiej Bolesnej 10

34-600 Limanowa

Rejestracja telefoniczna: 18 33 74 201 lub osobiście.

Poradnia czynna przez 5 dni w tygodniu od rana do późnych godzin popołudniowych.

Usługi świadczone są bezpłatnie w ramach podpisanej umowy z Gminą Niedźwiedź PROMEDICUM jest placówką służby zdrowia zlokalizowaną w budynku w centrum miasta, gdzie istnieje szereg innych poradni specjalistycznych. Świadczy usługi w zakresie psychologii, psychiatrii uzależnień dla osób powyżej 18 roku życia. Istnieje również możliwość pełnych badań psychologicznych konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży – odpłatnie.

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

 1. PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - www.parpa.pl
 2. KRAJOWA RADA ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH - www.krajowarada.pl
 3. ANONIMOWI ALKOHOLICY - www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
 4. KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII - www.kbpn.gov.pl/portal
 5. INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA - www.odwyk.pl
 6. ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ - www.trzezwyumysl.pl
 7. DZIECKO W SIECI - http://dzieckowsieci.fdn.pl/
 

 

 

 

 

 

 
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska