Strona główna / Aktualności

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXIII/161/16 z dnia 30 września 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź, obejmującej obszar Gminy Niedźwiedź z wyłączeniem obszaru Gorczańskiego Parku Narodowego zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 czerwca 2018r. do dnia 26 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiedź w pokoju nr 11 w godzinach od 8ºº do 15ºº oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Niedźwiedź (gmina@niedzwiedz.iap.pl).  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. w Domu Kultury w Niedźwiedziu w sali narad o godz. 10ºº.             

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Niedźwiedź z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 sierpnia 2018r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Niedźwiedź.

 

Wójt Gminy Niedźwiedź

   Janusz Potaczek

 

Utworzony:2018-06-18 11:06:00
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska