Strona główna / Aktualności

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Prawo wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Niedźwiedź,

informujemy, że w dniu 1 stycznia br. weszła w życie nowa ustawa - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.). Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 samorząd lokalny zobowiązany jest do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót oraz stawiania obiektów wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione przesłanki zawarte w art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, czyli:


1) powierzchnia nieruchomości powyżej 3500 m2

2) wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem

3) lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

4) wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.


Opłata uzależniona jest od wielkości powierzchni trwale związanej z gruntem (zabudowanej) wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej przez którą rozumie się nawierzchnię urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin, oraz retencję wód opadowych.

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala się przez iloczyn stawki opłaty za 1m2 wyłączonej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażanego w latach. Należy przy tym pamiętać, że okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Po otrzymaniu informacji zawierającej wysokość opłaty podmiot powinien je uregulować w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy Gminy Niedźwiedź. W przypadku nie dokonania ww. opłaty Wójt Gminy Niedźwiedź zobowiązany jest do wydania decyzji określającej wysokość opłaty, na której dokonanie podmiot ma również 14 dni. Zaskarżenie takiej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich i w 10% dochód gminy.

Podmioty będące w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2 na terenie Gminy Niedźwiedź proszone są niezwłocznie złożyć poniższe oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Gminy Niedźwiedź (pokój nr 2)

 

Utworzony:2018-12-27 11:09:51
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska