Strona główna / Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Na podstawie  art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie L Sesji VII Kadencji Rady Gminy Niedźwiedź na dzień 16.10.2018 r. tj. wtorek na godz. 15:00 w Domu Kultury im. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. uchwalenia  Statutu Gminy Niedźwiedź;
  2. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
  4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka;
  5. uchylenia uchwały nr XLVI/296/06 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie: prowadzenia „Domu dla bezdomnych” na terenie Gminy Niedźwiedź;
  6. zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2018 rok;
  7. przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niedźwiedź.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
 9. Dyskusja wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

           Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź

                     Edward Krzysztofiak

 

Utworzony:2018-10-10 08:09:50
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska