Strona główna / Aktualności

Gmina Niedźwiedź ogłasza nabór na instruktorów do projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Niedźwiedź

 Gmina Niedźwiedź ogłasza nabór na instruktorów do projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Niedźwiedź” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

I. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna
Planowany termin rozpoczęcia projektu – październik 2018 r.
Planowany termin zakończenia: 31.10.2019 r.

II. Wymagane kompetencje

A. Metodyczne:
1.Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń i między nimi,

2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy,
3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym,
4. Umiejętność motywowania uczestników szkoleń

B. Techniczne
1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.), oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smart fony)
2. Umiejętność korzystania z Internetu,

3. Umiejętność korzystania z informacji z danych w Internecie,

4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych,

5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych,

6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych,

7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych

C. Doświadczenie

1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze co najmniej 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przeprowadzenie warsztatów  dla minimum 22 grupy szkoleniowych (grupa może liczyć maksymalnie 12 uczestników) po 16 godz. na grupę,

2. Szkolenia prowadzone będą w siedmiu modułach szkoleniowych:

            1/ rodzic w Internecie

            2/ Mój biznes w sieci

            3/ Moje finanse i transakcje w sieci

            4/ Działam w sieciach społecznościowych

            5/ Tworzę własną stronę internetową (blog)

            6/ Rolnik w sieci

            7/ Kultura w sieci

3. Podstawą dla prowadzenia szkoleń będą przygotowane przez Operatora projektu scenariusze szkoleń.
4. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń oraz innych podejmowanych działań (tj. dzienniki zajęć, listy obecności itp.).

IV. Termin i miejsce prowadzenia szkoleń:
Szkolenia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 roku (lub do dnia osiągnięcia wskaźnika przeszkolonych osób określonych w projekcie (267 osób przeszkolonych).
Miejsce prowadzenia szkoleń – szkolenia prowadzone będą w budynkach szkół na terenie gminy Niedźwiedź (Podobin, Niedźwiedź, Konina, Poręba Wielka).

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
c) Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:

Imię i nazwisko Oferenta
Adres zamieszkania Oferenta

Gmina Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233
z dopiskiem: Instruktor szkoleń cyfrowych
Nie otwierać przez dniem 19 września 2018 godz. 10:00.

W przypadku braku w/w informacji Gmina Niedźwiedź nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie gminy Niedźwiedź pod adresem 34-735 Niedźwiedź 233 w terminie do dnia 19 września 2018  do godz. 9:30. z dopiskiem: Instruktor szkoleń cyfrowych.
2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Oferta zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń.
4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Gminy Niedźwiedź i na stronie internetowej  www.gmina@niedzwiedz.iap.pl

VII. Opis kryteriów, którymi Gmina Niedźwiedź będzie kierowała się przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Gmina Niedźwiedź może żądać udzielania przez potencjalnego Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. Wymagania niezbędne określone w naborze ocenione będą jako SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

2. Kryterium oceny ofert:

Spełnianie wymaganych kompetencji w zakresie:

Metodycznym – 10 %

Technicznym – 10 %

Doświadczenia – 80 %
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o posiadane i wymagane kompetencje, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszego naboru.

VIII. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o naborze na stanowisko Instruktora:
1. życiorys zawodowy;
2. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursów, szkoleń, doświadczenia zawodowego (np. umowy, referencje itp.);
3. oświadczenie o spełnianiu warunków naboru (załącznik nr 1);
4. informacja o zatrudnieniu w innych projektach których celem był rozwój kompetencji cyfrowych
5. oświadczenie o przetwarzaniu danych (załącznik nr 3);
6. oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 4);

Utworzony:2018-09-12 19:24:03
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska