Strona główna / Aktualności

KOMUNIKAT !!!

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy niedźwiedź znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź pok. nr 2. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) - kryterium dochodowe obowiązuje do 30 września 2018 r.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu tych dokumentów.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielane są w Urzędzie Gminy Niedźwiedź pokój nr.2.

 

Utworzony:2018-08-30 13:21:43
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska