Strona główna / Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Niedźwiedź 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

 
Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 21.07.2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXVIII/190/16 z dnia 30 grudnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XL/263/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017r.

 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź obejmującego tereny położone w Porębie Wielkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 lipca do 14 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu  odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu w sali Nr 11 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie (34-735 Niedźwiedź) lub w postaci elektronicznej (gmina@niedzwiedz.iap.pl) do Wójta Gminy Niedźwiedź z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018r.  

 

Utworzony:2018-07-06 12:55:39
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska