Strona główna / Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w Programie „Równać Szanse 2018”

Ogólnopolski Konkurs Grantowy
w Programie „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

 

1. Cel Programu „Równać Szanse”
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
2. Cel Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
 • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty

3. Chcemy, aby młody człowiek po zakończeniu projektu:

 • potrafił samodzielnie wyznaczać ważne dla siebie cele i skutecznie je realizować;
 • nie miał problemów w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i instytucjami;
 • miał doświadczenie w publicznym prezentowaniu swoich dokonań;
 • miał poczucie osobistego sukcesu.

4. Podstawowe informacje o konkursie
4.1. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Uwaga! O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu „Równać Szanse”.
4.2. Formy wsparcia dla projektodawców

 • dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy
 • szkolenia, doradztwo.

4.3. Uczestnicy projektów
Projekty kierowane są do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.
Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.
4.4. Termin realizacji
Pomiędzy 1 lipca 2018 r., a 30 listopada 2019 r.
5. Struktura konkursu
Procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym jest dwuetapowa.
W pierwszym etapie zadaniem aplikujących jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. Aplikujący, których diagnozy Komisja Ekspertów oceni najwyżej, zostaną dopuszczone do drugiego – zamkniętego etapu konkursu, polegającego na przygotowaniu projektu trwającego 15 miesięcy.
5.1.Pierwszy – otwarty etap konkursu (opracowanie diagnozy środowiska lokalnego)
Zainteresowane organizacje i instytucje proszone są o opracowanie diagnozy środowiska lokalnego. Diagnoza ma wskazać realne potrzeby młodych ludzi z danego środowiska oraz zasoby, z których można korzystać przy realizacji projektu.
Diagnoza powinna zostać sporządzona zarówno w oparciu o informacje zastane (np. dane GUS, wyniki przeprowadzonych badań społecznych, statystyki policyjne, itp.), jak również w oparciu o informacje zebrane przez projektodawców – mogą to być, np. rozmowy z młodzieżą w wieku 13 – 19 lat, rozmowy z animatorami działań lokalnych, ankieta skierowana do młodzieży, obserwacje i doświadczenia, itp. Zachęcamy do powoływania się na źródła w diagnozie, cytowania ciekawych i znaczących wypowiedzi, które pojawią się w wywiadach.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajduje się wzór formularza wniosku, publikacja „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne” - pomocna w poprawnym opracowaniu diagnozy środowiska oraz kryteria, według których dokonana zostanie ocena nadesłanych diagnoz.
Uwaga! Komisja konkursowa będzie oceniać jakość i rzetelność przygotowanej diagnozy, a nie kondycję środowiska lokalnego
Dla zainteresowanych odbędzie się pięć jednodniowych szkoleń "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?" w dniach:

10 lutego – Łódź, Poznań
17 lutego – Kraków, Gdańsk
23 lutego - Warszawa

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.
Rejestracja na szkolenia odbywać się będzie poprzez elektroniczny formularz udostępniony na stronie programu.
LINK TUTAJ
Ponadto w dniach 1 lutego i 1 marca br. odbędą się webinaria (szkolenia on-line) "Jak przeprowadzić diagnozę?". Informacja zawierająca adres do transmisji na żywo pojawi się na stronie www.rownacszanse.pl na dwa dni przed szkoleniem.
5.2 Szczegółowa procedura składania wniosków w pierwszym, otwartym etapie konkursu
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.
Termin składania wniosków: do 14 marca 2018 r., do godz. 12.00

26 marca 2018 r. na stronie www.rownacszanse.pl zostanie ogłoszona lista organizacji dopuszczonych do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Ponadto, laureaci otrzymają informację mailową o dalszej procedurze postępowania.
5.3.Drugi – zamknięty etap Konkursu (Projekt)
Koordynatorzy1 z organizacji zaproszonych do drugiego etapu konkursu wezmą udział w 3-dniowym szkoleniu (6 – 8 kwietnia br. trwającym od piątku od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 14.00) dotyczącym przygotowania i realizacji projektów w Programie „Równać Szanse”. Udział w całym szkoleniu jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przygotowanego projektu.
Organizacje, które spełnią warunek udziału w szkoleniu, będą musiały przygotować plan 15-miesięcznych działań. Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
 • odpowiadać na potrzeby młodzieży, które zostały rozpoznane, dzięki przeprowadzonej diagnozie;
 •  dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego z jego uczestników;
 • wprowadzać nową jakość na danym terenie lub w danym środowisku;
 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 20 uczestników;
 • włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
 • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.
 • posiadać dodatkowe finansowanie przynajmniej w wysokości 20% wartości projektu – z innych źródeł lub w formie wkładu własnego (jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji wnioskodawcy lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.).

Formularz aplikacyjny, zasady i szczegółowe kryteria oceny zostaną udostępnione organizacjom w momencie kwalifikacji do drugiego etapu konkursu.
6. Informacje dodatkowe dla organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 •  Koordynatorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w obowiązkowym szkoleniu z zakresu zarządzania projektem (1 – 3 czerwca 2018 r.)
 • Dotacja powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów działań prowadzonych w ramach projektu przez młodzież – np. zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usług transportowych (wyjazdy studyjne, dojazdy do miejsc realizacji projektu), materiałów promocyjnych, cateringu oraz honoraria i inne wydatki związane z organizacją wydarzeń prowadzonych podczas projektu.
 • Dotacje nie będą przyznawane na pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach; pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży, mini-dotacje, stypendia.
 • Dotacja dla nagrodzonych projektów zostanie wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza zostanie wypłacona na początku realizacji projektu.
 • Po 8 miesiącach realizacji projektów grantobiorcy prześlą sprawozdanie częściowe, które będzie podstawą do wypłacenia drugiej transzy.
 • W 2018 roku odbędą się dwa obowiązkowe szkolenia dla koordynatorów
 • Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, urządzeń biurowych, mebli, sprzętu sportowego i wystawienniczego oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 15% dotacji.
 • Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym 2.

7. Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego
14 marca 2018 Termin składania wniosków w pierwszym etapie konkursu
(opracowanie diagnozy środowiska lokalnego)
26 marca 2018 Ogłoszenie listy organizacji dopuszczonych do drugiego etapu
6–8 kwietnia 2018 Szkolenie koordynatorów (Warszawa)
10 maja 2018 Termin składania wniosków w drugim etapie konkursu (projekt
działań)
23 maja 2018 Ogłoszenie listy dofinansowanych projektów
1 czerwca 2018 Spotkanie organizacyjne (Warszawa)
1–3 czerwca 2018 Szkolenie koordynatorów (Warszawa)
1 lipca 2018 Pierwszy termin rozpoczęcia działań, przekazanie pierwszej transzy dotacji
4 marca 2019 Złożenie finansowego i merytorycznego sprawozdania śród-
okresowego, przekazanie drugiej transzy dotacji
15–17 marca 2019 Szkolenie koordynatorów (Warszawa)
25-27 października 2019 Szkolenie koordynatorów (Warszawa)
30 listopada 2019 Ostateczny termin zakończenia projektów
9 grudnia 2019 Termin nadesłania sprawozdania końcowego finansowego i merytorycznego


Szczegółowych informacji o Programie i konkursie udzielamy telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

 2 Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazywane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację Programu Równać Szanse, są zwolnione z podatku VAT. Aby uzyskać zwolnienie z podatku, należy spełnić kilka warunków. Więcej informacji w poradniku Marcina Tomalaka i Katarzyny Adamskiej – Dutkiewicz „Jak odzyskać VAT płacony za towary i usługi”, który jest dostępny na stronie www.rownacszanse.pl w zakładce biblioteka - TUTAJ

 

Utworzony:2018-01-17 09:43:35
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska