Strona główna / Aktualności

W dniach od 06.10.2017 do 30.11.2017 r. Gminny Klub Sportowy „ORKAN” Niedźwiedź, realizował Program „Klub” – 2017.

Program „Klub” miał na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej stanowią kluby sportowe.

Główne cele programu:

1.      upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,  inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 30 000 000 zł. Program był finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wsparciem w ramach programu"KLUB" objętych zostało 60 zawodników oraz 10 zawodniczek piłki nożnej w wieku 10-18 lat z terenu Gminy Niedźwiedź.

Zajęcia przeprowadzono w terminie od 06.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

Treningi piłki nożnej prowadziło dwóch instruktorów przez 117 godzin, na terenie boiska sportowego w Porębie Wielkiej i w salach gimnastycznych zlokalizowanych na terenie gminy Niedźwiedź.

 

W ramach realizacji zadania został zakupiony sprzęt do treningu piłki nożnej (w ilości 67 szt. za kwotę 5 500,10 zł z czego dofinansowanie MSiTwyniosło 4 000,00 zł), który umożliwił prawidłową realizację programu.

Uczestnicy programu "KLUB 2017" realizowanym przez GKS ORKAN Niedźwiedź przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostały wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia do elektronicznej bazy danych tj. "Narodowa Baza Talentów".

Udział w programie "KLUB 2017" miał na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie klubu sportowego w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz wychowanie w duchu rywalizacji sportowej, co niewątpliwie zostało osiągnięte. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, co widać było po frekwencji. Prowadzona systematycznie praca wychowawcza wpłynęła nie tylko na wszechstronny rozwój sprawności fizycznej, ale także na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości (m.in. poznanie i wpajanie zasad gry fair-play).

 

Łączne dofinansowanie dla klubu w w/w programie wyniosło 10 000,00 zł, a środki własne stanowiły 1 500,10 zł.

 

Źródło:

 

Utworzony:2018-01-02 10:31:12
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska