Strona główna / Aktualności

Zarządzenie Nr 277/IV/17 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr  277/IV/17
Wójta Gminy Niedźwiedź
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Niedźwiedziu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r poz. 2147 z późn. zm.)  Wójt Gminy Niedźwiedź zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy  o powierzchni 4,90 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Niedźwiedziu nr 130  i oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1061/1, zapisanej w KW nr 24351stanowiącej własność gminy Niedźwiedź.

§ 2

  1. Lokal o którym mowa w § 1 został określony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niedźwiedź  i stronie BIP  , a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Utworzony:2017-12-20 09:25:39
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska