Strona główna / Aktualności

Zarządzenie Nr 277/IV/17 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr  277/IV/17
Wójta Gminy Niedźwiedź
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Niedźwiedziu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r poz. 2147 z późn. zm.)  Wójt Gminy Niedźwiedź zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy  o powierzchni 4,90 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Niedźwiedziu nr 130  i oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1061/1, zapisanej w KW nr 24351stanowiącej własność gminy Niedźwiedź.

§ 2

  1. Lokal o którym mowa w § 1 został określony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niedźwiedź  i stronie BIP  , a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Utworzony:2017-12-20 09:25:39
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska