Strona główna / Aktualności

Maluch+

 

Podejmowane przez rząd działania mają na celu tworzenie dobrych warunków dla powstawania i funkcjonowania rodzin. Jednym z czynników wpływających na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci jest możliwość powrotu rodziców na rynek pracy po ich urodzeniu oraz zapewnienie im opieki. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów - których wciąż jest w Polsce za mało. W wyniku przeglądu ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w obszarze funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które ułatwią zakładanie i prowadzenie tych placówek oraz obniżą koszty ich prowadzenia. Zmiany te zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2017 r. poz. 1428 i wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Warto zwrócić uwagę, że rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów (inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne) oraz zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przybywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi - do 30 dzieci.

Stworzona została również możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami oraz obniżenie, na wzór przedszkoli, kosztów związanych z opłatami i podatkami związanymi z nieruchomością oraz innymi opłatami na rzecz budżetu państwa lub budżetu samorządu. Żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości. Jednocześnie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych wprowadzono normy żywieniowe, obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, a także możliwość powołania przez rodziców rady rodziców, która będzie miała możliwość wglądu do pomieszczeń żłobka lub klubu dziecięcego oraz dokumentacji dotyczącej posiłków podawanych dzieciom, a także będzie mogła przedstawiać i konsultować propozycje dotyczące zajęć.

Zachętą do tworzenia żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w nowych korzystniejszych warunkach, jest dodatkowo realizowany przez ministerstwo Rodziny program „Maluch+".

Istotne jest, że na edycję 2018 zostanie przeznaczonych 450 min zł, tj. o 300 min zl więcej niż w ubiegłym roku.

W ramach programu będzie można uzyskać wsparcie dwóch typów działań - tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania miejsc opieki. W edycji na rok 2018 nacisk położony zostanie na rozwój instytucji opieki na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce lub dzienni opiekunowie. Gminy te mają gwarancję dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości zapotrzebowania, ale nie wyższej niż 80% wartości dla projektów o wartości do 3 min zł,

Dzięki decyzji o znaczącym zwiększeniu środków na program, także w pozostałych gminach - tych, na terenie których są instytucje opieki - poziom dofinansowania dla tworzenia miejsc opieki również najprawdopodobniej będzie zbliżony do maksymalnego pułapu 80% wartości projektu.

Planuje się także, by w kolejnych edycjach programu „Maluch+" większe dofinansowanie przeznaczać na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w latach poprzednich z pomocą środków z programu. Zapewni to większe bezpieczeństwo finansowe realizowanych inwestycji powstawania, a następnie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi najmłodszymi.

Realizację projektu z wykorzystaniem środków z programu „Maluch+" ułatwi także wydłużenie terminu zakończenia zadania, którym jest utworzenie miejsc opieki, czyli data wpisu instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów. Termin ten w edycji 2018 został wydłużony do 28 lutego 2019 r.

Mam nadzieję, że zmiany ustawowe oraz znacząco wyższe wsparcie z programu „Maluch+" zachęcą Państwa do podjęcia decyzji o tworzeniu instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz do aplikowania o środki z programu, do czego gorąco Państwa zachęcam.

Mając na uwadze, że Program „Maluch+" edycja 2018 zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada br., a jednostki samorządu terytorialnego będą mieć, w zależności od ubiegania się o środki na utworzenie lub funkcjonowanie miejsc opieki, 2 lub 3 tygodnie na złożenie oferty, zwracam się do Państwa o jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań do udziału w konkursie.

Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej resortu - www.mpips.gov.pl

Jednocześnie mając na uwadze, że z konkursu mogą korzystać również podmioty niepubliczne zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kampanii informacyjnej w Państwa gminach.

Utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna na pewno zostanie z entuzjazmem przyjęte przez mieszkańców Państwa gmin, dlatego jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w konkursie „Maluch+". Pamiętajmy, że inwestycja w rodzinę jest inwestycją w przyszłość całego narodu oraz lokalnych społeczności.

 

    MINISTER

Elżbieta Rafalska

 

 

 

 

Utworzony:2017-11-07 14:32:45
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska