Strona główna / Aktualności

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

Podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

  1.  
  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2016 wyniosła 85 000,00 zł (konkurs ofert)

Konkurs Ofert:

  1. Konkurs ofert na zadania w obszarze: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”  45 000,00 zł
  2. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego: „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” 40 000,00 zł

Na konkurs wpłynęły dwie oferty i zostały  pozytywnie rozpatrzone.

Wykorzystanie:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zrealizowało zadanie i wykorzystało dotację w kwocie 40 000,00 zł
  2. Gminny Klub Sportowy „ORKAN” zrealizowało zadanie i wykorzystało dotację w kwocie 45 000,00 zł

Utworzony:2017-04-28 13:01:02
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska