Strona główna / Aktualności

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź

 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójta Gminy Niedźwiedź

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam:

 

1.  o podjęciu przez Radę Gminy Niedźwiedź uchwał:

1)    Nr XXVIII/190/16 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Niedźwiedź, Poręba Wielka, Konina i Podobin,

2)    Nr XXVIII/192/16 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

2. o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu i do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 maja 2017r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Niedźwiedź (34-735 Niedźwiedź) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Niedźwiedź.                            

 

                                                                             Wójt Gminy Niedźwiedź

                                                                                   Janusz Potaczek

 

Utworzony:2017-04-26 13:51:50
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska