Strona główna / Informacje dla rolników

 

ROLNIKU HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ!!!

zgodnie z §1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku  z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  ( Dz. U. z 2018r. poz. 360 ) wprowadzono poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  :

NAKAZ :

a) karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenia rejestru środków  transportu  do  przewozu  świń  wjeżdżających na  teren  gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz   domowych,

d) utrzymywania  świń  w  odrębnych, zamkniętych  pomieszczeniach, w  których  są  utrzymywane  tylko świnie, mających  oddzielne  wejścia  oraz  niemających  bezpośredniego  przejścia  do  innych pomieszczeń, w których  są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywania  czynności  związanych  z  obsługą  świń  wyłącznie  przez  osoby,  które  wykonują  te czynności  tylko  w  danym  gospodarstwie,

f) stosowania  przez  osoby  wykonujące  czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka  szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) stosowania bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,

h) używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzania  przez  posiadaczy  świń  spisu  posiadanych  świń,  z  podziałem  na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym  na  stałe  z  podłożem – w  przypadku  utrzymywania  świń  w  gospodarstwie  w  systemie otwartym

ZAKAZ :

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2018r.

 


 

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

 Nie czekaj do maja, wniosek możesz wysłać już od 15 marca

 Skorzystaj ze: szkoleń; możliwości złożenia oświadczenia zamiast wniosku; stanowisk internetowych w biurach powiatowych ARiMR.

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPIus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli - z pomocą pracowników - skorzystać z aplikacji eWniosekPIus.

Rolnicy będą mogli skorzystać także z pomocy instytucji i organizacji rolniczych, w tym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:

      jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub

 

      płatność do owiec i kóz lub

      płatność niezwiązaną do tytoniu lub

      wypłatę pomocy na zalesianie lub

      przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Apelujemy do rolników, by nie czekali do ostatniej chwili z dostarczeniem Oświadczenia lub ze skorzystaniem z aplikacji internetowej do złożenia wniosku o dopłaty.

Wcześniejsze zgłoszenie się po pomoc pozwoli na uniknięcie kolejek i zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi.

ARiMR oferuje szkolenia także dla prywatnych firm doradczych i innych podmiotów, które są zainteresowane pomocą rolnikom przy wypełnianiu wniosków w aplikacji internetowej. Szkolenia odbywać się będą od 20 lutego w siedzibie OR lub BP we wcześniej ustalanych terminach.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia

      w Punktach Informacyjnych Małopolskiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR

      na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii 800­38-00-84

 


 

Uwaga Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać jak postępować w przypadku znalezienia padłego  dzika.

 

 

 


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018 r.

 

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury

W 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
b) od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

 

 


 

Obowiązek zgłoszenia drobiu i innych ptaków

 

Urząd Gminy Niedźwiedź . informuje, że zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej wszyscy hodowcy drobiu, w tym hodowcy gołębi mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia posiadanych ilości drobiu u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Niedźwiedź poprzez wypełnienie stosownych zgłoszeń.

Ostateczny termin zgłoszenia upływa 31 marca 2017 r.

W przypadku niezgłoszenia posiadania drobiu w tym terminie grożą kary finansowe od 800zł do 8 tys. zł i kontrola Sanepidu.

Dodatkowo informujemy, że w związku z pojawiającymi się siedliskami ptasiej grypy w województwie małopolski wprowadzono zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz

 

 


 

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

Adam Sekściński

 

 

Szanowni Rolnicy,

 

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

  • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającączytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
  • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
  • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
  • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
  • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli  oraz ochron układu oddechowego;
  • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
  • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

 

 


 

Informacja dla rolników

W grudniu na zebraniu powiatowy zarząd NSZZ Solidarność RI poddał propozycje utworzenia grupy producenckiej zrzeszającej hodowców bydła i owiec. Rolników zainteresowanych włączeniem swojego gospodarstwa do nowo powstającej grupy producenckiej prosimy o podanie nazwiska, adresu, nr. tel. Oraz adresu e-mail

 na adres e-mail solidarnosc.niedzwiedz@wp.pl

w celu umożliwienia kontaktu i przekazywania na bieżąco informacji o rozwoju grupy oraz przekazania zaproszenia na spotkanie organizacyjne.

Celem powstania grupy producenckiej jest zorganizowanie wspólnej sprzedaży żywca a przez to możliwość negocjowania cen. Równocześnie informujemy, że zarząd powiatowy podjął działania mające na celu przywrócenie handlu zwierzętami na placu jarmarcznym w Limanowej.

W imieniu ARiMR przypominamy również że z dniem 31.12.2016 miną termin złożenia aktualizacji stad. Kto tego nie zrobił powinien jak najszybciej uzupełnić nie czekając na wezwanie z ARiMR .

Poniżej podajemy link do formularza, który należy wysłać na adres ARiMR ul. Piłsudskiego 6 34-600 Limanowa http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/23_11_2016_Formularze_swinie/Spis_stanu_stada_owiec_albo_koz.pdf

 

Solidarność RI w Niedźwiedziu

Anna Michałek tel. 504280656

 

 


Informacja dla hodowców drobiu


 

Sadzenie drzew i krzewów przy granicy nieruchomości

 

-  Wyjaśnienia dotyczące sadzenia


 
Ogłoszenie – kursy zawodowe dla rolników
 
     W ramach projektu „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ,  organizuje dla rolników lub domowników ubezpieczonych w KRUS nabór do uczestnictwa w bezpłatnych kursach tj. operator maszyn budowlanych (koparko – ładowarka) oraz kierowca samochodów ciężarowych - prawo jazdy kategorii C z uprawnieniami do przewozu towarów Przewidywany termin rozpoczęcia kursów to luty 2012 r.
Szczegółowe informacje udziela  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej tel.183371633 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Kontakt z doradcą; Marzena Szczypka tel.18 33 12 778 lub kom. 509 997 619
 

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Instytucje i agencje rolnicze

 

 

 
Obowiązkowe wpłaty na fundusze promocji produktów rolno– spożywczych
 
 
 
 


Szkody łowieckie (zgłaszanie szkody, szacowanie, wycena i wypłata odszkodowania)
 
Dzierżawca lub zarządca  obwodu łowieckiego (koło łowieckie)  zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki łosie, jelenie daniele i sarny.  Uwaga ! za szkody spowodowane przez bobry, wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa na podstawie Prawa Ochrony Przyrody.
Uwaga. Protokół szacowania szkody jest przydatny dla rolników wnioskujących o dopłaty bezpośrednie, ONW i rolno środowiskowe.

 

Informacja o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pismo w sprawie zasad uboju zwierząt na użytek własny.

Pismo w sprawie wyznaczenia do monitoringu - Gmina Niedźwiedź

 
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska