Strona główna / Informacje dla rolników


Obowiązek zgłoszenia drobiu i innych ptaków

 

Urząd Gminy Niedźwiedź . informuje, że zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej wszyscy hodowcy drobiu, w tym hodowcy gołębi mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia posiadanych ilości drobiu u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Niedźwiedź poprzez wypełnienie stosownych zgłoszeń.

Ostateczny termin zgłoszenia upływa 31 marca 2017 r.

W przypadku niezgłoszenia posiadania drobiu w tym terminie grożą kary finansowe od 800zł do 8 tys. zł i kontrola Sanepidu.

Dodatkowo informujemy, że w związku z pojawiającymi się siedliskami ptasiej grypy w województwie małopolski wprowadzono zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz

 

 


 

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

Adam Sekściński

 

 

Szanowni Rolnicy,

 

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

  • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającączytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
  • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
  • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
  • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
  • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli  oraz ochron układu oddechowego;
  • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
  • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

 

 


 

Informacja dla rolników

W grudniu na zebraniu powiatowy zarząd NSZZ Solidarność RI poddał propozycje utworzenia grupy producenckiej zrzeszającej hodowców bydła i owiec. Rolników zainteresowanych włączeniem swojego gospodarstwa do nowo powstającej grupy producenckiej prosimy o podanie nazwiska, adresu, nr. tel. Oraz adresu e-mail

 na adres e-mail solidarnosc.niedzwiedz@wp.pl

w celu umożliwienia kontaktu i przekazywania na bieżąco informacji o rozwoju grupy oraz przekazania zaproszenia na spotkanie organizacyjne.

Celem powstania grupy producenckiej jest zorganizowanie wspólnej sprzedaży żywca a przez to możliwość negocjowania cen. Równocześnie informujemy, że zarząd powiatowy podjął działania mające na celu przywrócenie handlu zwierzętami na placu jarmarcznym w Limanowej.

W imieniu ARiMR przypominamy również że z dniem 31.12.2016 miną termin złożenia aktualizacji stad. Kto tego nie zrobił powinien jak najszybciej uzupełnić nie czekając na wezwanie z ARiMR .

Poniżej podajemy link do formularza, który należy wysłać na adres ARiMR ul. Piłsudskiego 6 34-600 Limanowa http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/23_11_2016_Formularze_swinie/Spis_stanu_stada_owiec_albo_koz.pdf

 

Solidarność RI w Niedźwiedziu

Anna Michałek tel. 504280656

 

 


Informacja dla hodowców drobiu


 

Sadzenie drzew i krzewów przy granicy nieruchomości

 

-  Wyjaśnienia dotyczące sadzenia


 
Ogłoszenie – kursy zawodowe dla rolników
 
     W ramach projektu „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ,  organizuje dla rolników lub domowników ubezpieczonych w KRUS nabór do uczestnictwa w bezpłatnych kursach tj. operator maszyn budowlanych (koparko – ładowarka) oraz kierowca samochodów ciężarowych - prawo jazdy kategorii C z uprawnieniami do przewozu towarów Przewidywany termin rozpoczęcia kursów to luty 2012 r.
Szczegółowe informacje udziela  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej tel.183371633 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Kontakt z doradcą; Marzena Szczypka tel.18 33 12 778 lub kom. 509 997 619
 

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Instytucje i agencje rolnicze

 

 

 
Obowiązkowe wpłaty na fundusze promocji produktów rolno– spożywczych
 
 
 
 


Szkody łowieckie (zgłaszanie szkody, szacowanie, wycena i wypłata odszkodowania)
 
Dzierżawca lub zarządca  obwodu łowieckiego (koło łowieckie)  zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki łosie, jelenie daniele i sarny.  Uwaga ! za szkody spowodowane przez bobry, wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa na podstawie Prawa Ochrony Przyrody.
Uwaga. Protokół szacowania szkody jest przydatny dla rolników wnioskujących o dopłaty bezpośrednie, ONW i rolno środowiskowe.

 

Informacja o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pismo w sprawie zasad uboju zwierząt na użytek własny.

Pismo w sprawie wyznaczenia do monitoringu - Gmina Niedźwiedź

 

 


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska