Strona główna / Kontakt

 

URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
34-735 Niedźwiedź 233
tel  (18) 331-70-02 , 331 70 58
fax  (18) 331-70-57

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej o/ Niedźwiedź
91 8808 0006 0020 0200 1153 0002

e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl

Czas Pracy Urzędu Gminy

Poniedziałek - Wtorek - Środa  - Piątek  7:30 - 15:30

Czwartek 9:00 - 17:00

 

"Urząd Gminy Niedźwiedź ze względów technicznych nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres gmina@niedzwiedz.iap.pl
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."
Uwagi prawne:
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
...
§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 - przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.

 


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska