Strona główna / Strona główna

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki”


Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarkirealizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018.
 

W ramach projektu możesz skorzystać z:

  • 4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)
  • Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)

  •  Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.:

- prawo jazdy kat. B,

- w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  • Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci.
  • Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej)

 

Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególnościobecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMATARNÓW. 


Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE SIGMA:

 

Tel.730 130 855

e-mail: projekt@sigma.org.pl

www.sigma.org.pl

https://www.facebook.com/ce.sigma/

 

 


 

 


 

 


 

 

 

Projekt socjalny „Na bezradność szkoła”

 

 

Termin realizacji: 15.03.2017r. do 15.12.2017r.

 

 

Adresaci: mieszkańcy Gminy Niedźwiedź

 

Cel główny: poprawa społecznego funkcjonowania rodzin na  terenie Gminy Niedźwiedź.

Cele szczegółowe:

·         Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i rodziców.

·         Wsparcie rodziców w aspekcie opiekuńczo-wychowawczym.

·         Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Niedźwiedź.

·         Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.

·         Promocja działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie funkcjonującego na terenie Gminy Niedźwiedź.

·         Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie problematyki uzależnień.

·         Wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat zjawiska przemocy
i agresji.

·         Dostarczenie beneficjentom projektu wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin.

·         Interdysplinarna pomoc dla rodzin w kryzysie. 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 

1.      Profilaktyczne pikniki informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej

2.      Działania profilaktyczne skierowane do uczniów: warsztaty profilaktyczne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz spektakle profilaktyczne.

3.      Działania profilaktyczne skierowane do rodziców: pogadanki  z zakresu wychowania bez przemocy w trakcie wywiadówek.

4.      Szkolenia specjalistyczne dla rodziców „Szkoła dla rodziców”.

5.      Półkolonie profilaktyczne dla dzieci z terenu Gminy Niedźwiedź.

6.      Utworzenie i prowadzenie specjalistycznej bazy danych dla rodziców/opiekunów promującej wychowanie bez przemocy - „Akademia rodzica”, dyżury online specjalistów.

7.      Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny/osoby w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.


 

Za realizację zaplanowanych działań będzie odpowiedzialny GOPS w Niedźwiedziu, który we współpracy z placówkami oświatowymi, Biblioteką Publiczną w Niedźwiedziu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnym Centrum Kultury będzie realizował zaplanowane działania.

 


 

  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt, w ramach którego prowadzi  3 punkty bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Limanowskim.  Celem jest zapewnienie uprawnionym mieszkańcom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych. Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Limanowskiego.

Pomoc Prawna w prowadzonych punktach jest świadczona bezpłatnie , przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych, w miejscowościach: Jodłownik, Laskowa oraz Kamienica.

 


 

 

 

NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ

 

W dniach od 20 do 25 lutego 2017r.  w Gminie Niedźwiedź obchodzony jest „Niebieski Tydzień”, w ramach którego członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, psycholog, prawnik, pracownicy socjalni  będą pełnić dyżury w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i udzielać porad zainteresowanym osobom.  Oferta  skierowana  jest  do  osób, które stały  się ofiarami przestępstw oraz potrzebują porady, pomocy
i wsparcia.
 

Jest to wydarzenie w ramach  „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw”, co  związane jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

 

Celem tego tygodnia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem  i uświadomienie społeczeństwu, jak olbrzymim dramatem jest znęcanie się „pozornie silniejszego nad słabszym” oraz  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Osoby  szukające pomocy w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady - w godzinach od 10-14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub telefonicznie pod numerem tel.18 3312776.

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

34-735 NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

czynne od Poniedziałku do Piatku od 7:30 - 15:30

 

 Wszystkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie –choć na różne sposoby –do zasadniczej kwestii-do kwestii wolności człowieka”.

 

Św.Jan Paweł II „Veritatis Splendor”NS31

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Niedźwiedź powołaną na podstawie Uchwały Nr 1/90 Gminnej Rady Narodowej  z dnia 8 maja 1990 roku. Ośrodek obejmuje działaniem cztery  wsie: Konina, Niedźwiedź,  Poręba Wielka, Podobin .

Bieżący nadzór nad działalnością  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  sprawuje Wójt Gminy.                           

Nadzór celowy nad Ośrodkiem pełni  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.Ośrodek realizuje  zadania własne gminy  o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.                                                                                                     

Strukturę  Ośrodka tworzą:kierownik GOPS,stanowiska pracy  -pracownik socjalny,starszy pracownik socjalny, stanowiska-młodszy opiekun, stanowisko- główny księgowy, stanowiska-pomoc biurowa, stanowiska-asystent rodziny.Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –kierownik referatu, referent, starszy referent.

Misja –Gmina Niedźwiedź obszarem profesjonalnej pomocy społecznej i bezpieczeństwa socjalnego gwarantującym wysoki poziom integracji ,maksymalną redukcję zagrożeń oraz kompleksową pomoc potrzebującym.

 


Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016”
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Wojewódzkiego Konkursu „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego, zwany w dalszej części regulaminu ROPS.

 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska