Strona główna / Strona główna

 

 

 

 

 

Projekt socjalny „Na bezradność szkoła”

 

 

Termin realizacji: 15.03.2017r. do 15.12.2017r.

 

 

Adresaci: mieszkańcy Gminy Niedźwiedź

 

Cel główny: poprawa społecznego funkcjonowania rodzin na  terenie Gminy Niedźwiedź.

Cele szczegółowe:

·         Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i rodziców.

·         Wsparcie rodziców w aspekcie opiekuńczo-wychowawczym.

·         Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Niedźwiedź.

·         Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.

·         Promocja działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie funkcjonującego na terenie Gminy Niedźwiedź.

·         Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie problematyki uzależnień.

·         Wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat zjawiska przemocy
i agresji.

·         Dostarczenie beneficjentom projektu wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin.

·         Interdyscyplinarna pomoc dla rodzin w kryzysie.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 

1.      Profilaktyczne pikniki informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej

2.      Działania profilaktyczne skierowane do uczniów: warsztaty profilaktyczne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, konkursy profilaktyczne oraz spektakle profilaktyczne.

3.      Działania profilaktyczne skierowane do rodziców: pogadanki  z zakresu wychowania bez przemocy w trakcie wywiadówek.

4.      Przeprowadzenie mediacji rówieśniczych.

5.      Szkolenia specjalistyczne dla rodziców „Szkoła dla rodziców”.

6.      Półkolonie profilaktyczne dla dzieci z terenu Gminy Niedźwiedź.

7.      Wdrożenie programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla III klas gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiedź.

8.      Przeprowadzenie mediacji rówieśniczych.

9.      Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny/osoby w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

 

Za realizację zaplanowanych działań będzie odpowiedzialny GOPS w Niedźwiedziu, który we współpracy z placówkami oświatowymi, Biblioteką Publiczną w Niedźwiedziu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnym Centrum Kultury będzie realizował zaplanowane działania.


 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

34-735 NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

czynne od Poniedziałku do Piatku od 7:30 - 15:30

 

 Wszystkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie –choć na różne sposoby –do zasadniczej kwestii-do kwestii wolności człowieka”.

 

Św.Jan Paweł II „Veritatis Splendor”NS31

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Niedźwiedź powołaną na podstawie Uchwały Nr 1/90 Gminnej Rady Narodowej  z dnia 8 maja 1990 roku. Ośrodek obejmuje działaniem cztery  wsie: Konina, Niedźwiedź,  Poręba Wielka, Podobin .

Bieżący nadzór nad działalnością  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  sprawuje Wójt Gminy.                           

Nadzór celowy nad Ośrodkiem pełni  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.Ośrodek realizuje  zadania własne gminy  o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.                                                                                                     

Strukturę  Ośrodka tworzą:kierownik GOPS,stanowiska pracy  -pracownik socjalny,starszy pracownik socjalny, stanowiska-młodszy opiekun, stanowisko- główny księgowy, stanowiska-pomoc biurowa, stanowiska-asystent rodziny.Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –kierownik referatu, referent, starszy referent.

Misja –Gmina Niedźwiedź obszarem profesjonalnej pomocy społecznej i bezpieczeństwa socjalnego gwarantującym wysoki poziom integracji ,maksymalną redukcję zagrożeń oraz kompleksową pomoc potrzebującym.

 

 

 


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska