Strona główna / Strona główna

NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ

 

W dniach od 18 do 22 lutego 2019r.  w Gminie Niedźwiedź obchodzony będzie „Niebieski Tydzień”, w ramach którego członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, psycholog, prawnik, pracownicy socjalni  będą pełnić dyżury w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i udzielać porad zainteresowanym osobom.  Oferta  skierowana  jest  do  osób, które stały  się ofiarami przestępstw oraz potrzebują porady, pomocy i wsparcia.

Jest to wydarzenie w ramach  „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw”, co  związane jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Celem tego tygodnia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem  i uświadomienie społeczeństwu, jak olbrzymim dramatem jest znęcanie się „pozornie silniejszego nad słabszym” oraz  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Osoby  szukające pomocy w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady - w godzinach od 10-14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub telefonicznie pod numerem tel.18 3312776.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2019 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 


 

 

Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”

 

Termin projektu: I-XI.2018r.

Adresaci projektu: mieszkańcy Gminy Niedźwiedź.

 

Cele projektu:

Cel główny: Poprawa społecznego funkcjonowania rodzina na terenie Gminy Niedźwiedź.

Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i rodziców.
 • Wsparcie rodziców/wychowawców w aspekcie opiekuńczo-wychowawczym.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Niedźwiedź.
 • Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.
 •  Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem uzależnień.
 • Promocja działań instytucji pomocowych na terenie  Gminy Niedźwiedź.
 • Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie problematyki uzależnień.
 • Wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat zjawiska przemocy i agresji.
 • Dostarczenie beneficjentom projektu wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin.
 • Interdyscyplinarna pomoc dla rodzin w kryzysie.

W celu zrealizowania założonych celów projektowych planuje się  wdrożenie następujących działań:

 1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego według rozeznanych potrzeb w tym zakresie na terenie Gminy Niedźwiedź:
  1.1 Wsparcie psychologiczne
  1.2 Wsparcie prawne
  1.3 Grupowe wsparcie warsztatowe dla rodziców w aspekcie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych pn „Szkoła dla rodziców”
  1.4 Warsztaty grupowe dla młodzieży  „Korekta”.
  1.5 Warsztaty grupowe dla młodzieży  i ich rodziców „Archipelag skarbów”.
  1.6 Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców „Świadomy rodzic” . 
 2.  Wsparcie dla osób zaangażowanych w proces pomagania:
  2.1 Superwizja dla osób zaangażowanych w proces pomagania (pracowników socjalnych, asystenta rodziny).
  2.2 Warsztatowe szkolenie dla pracowników socjalnych.
 3. Organizacja czasu wolnego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  w okresie letnim:
  3.1 Półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3.2 Piknik informacyjno-edukacyjny dla dzieci i ich rodziców uczestniczących
  w półkoloniach.
 4. Konferencja dla mieszkańców Gminy Niedźwiedź  na temat szeroko rozumianej pracy socjalnej prowadzonej w środowisku lokalnym. Działanie to ma na celu promocję pracy socjalnej oraz podkreślenie roli i rangi pracowników socjalnych w społeczeństwie.

Bliższe informacje o projekcie dostępne pod nr telefonu: 183312776 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.


 

„Wychowywać to kochać i wymagać

 

Szanowni Rodzice,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach „Szkoła dla  Rodziców     i Wychowawców”.  Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi oraz  pragnie doskonalić praktyczne umiejętności  komunikacji z dziećmi  i młodzieżą oraz wzmocnić swoje kompetencje w  pełnieniu roli rodzica.

 

Podczas warsztatów będzie można  uzyskać  odpowiedzi na  następujące pytania:

 • jak okazywać miłość dzieciom poprzez codzienne gesty, słowa, zachowania?
 • jak stanowczo i konsekwentnie wymagać?
 • jak pomagać  dzieciom radzić sobie z ich trudnymi emocjami?
 • jak opanować swoje trudne uczucia i nauczyć się  cierpliwości?
 • jak zachęcać dzieci do współpracy i samodzielności?
 • co zamiast karania?
 • jak uwalniać  dzieci od grania ról?
 • jak wspierać zgodną z prawdą samoocenę dziecka?
 • jak konstruktywnie rozwiązywać problemy?

 

Warsztaty będą prowadzone przez rekomendowanego edukatora programu ,doświadczonego pedagoga–Panią mgr. Halinę Czerwińską, dyrektora Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Ostoja” w Nowym Sączu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia  do udziału w „Szkole dla rodziców” przyjmowane będą od 12.02.2018r. do 16 lutego 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.


 

 

NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ

 

 

W dniach od 19 do 23 lutego 2018r.  w Gminie Niedźwiedź obchodzony będzie „Niebieski Tydzień”, w ramach którego członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, psycholog, prawnik, pracownicy socjalni  będą pełnić dyżury w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i udzielać porad zainteresowanym osobom.  Oferta  skierowana  jest  do  osób, które stały  się ofiarami przestępstw oraz potrzebują porady, pomocy i wsparcia.

 

 

Jest to wydarzenie w ramach  „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw”, co  związane jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

 

Celem tego tygodnia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby
i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem  i uświadomienie społeczeństwu, jak olbrzymim dramatem jest znęcanie się „pozornie silniejszego nad słabszym” oraz
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Osoby  szukające pomocy w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady - w godzinach od 10-14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub telefonicznie pod numerem tel.18 3312776.

 

 


 

 

 

 

Projekt socjalny „Na bezradność szkoła”

 

 

Termin realizacji: 15.03.2017r. do 15.12.2017r.

 

 

Adresaci: mieszkańcy Gminy Niedźwiedź

 

Cel główny: poprawa społecznego funkcjonowania rodzin na  terenie Gminy Niedźwiedź.

Cele szczegółowe:

·         Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i rodziców.

·         Wsparcie rodziców w aspekcie opiekuńczo-wychowawczym.

·         Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Niedźwiedź.

·         Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.

·         Promocja działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie funkcjonującego na terenie Gminy Niedźwiedź.

·         Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie problematyki uzależnień.

·         Wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat zjawiska przemocy
i agresji.

·         Dostarczenie beneficjentom projektu wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin.

·         Interdyscyplinarna pomoc dla rodzin w kryzysie.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 

1.      Profilaktyczne pikniki informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej

2.      Działania profilaktyczne skierowane do uczniów: warsztaty profilaktyczne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, konkursy profilaktyczne oraz spektakle profilaktyczne.

3.      Działania profilaktyczne skierowane do rodziców: pogadanki  z zakresu wychowania bez przemocy w trakcie wywiadówek.

4.      Przeprowadzenie mediacji rówieśniczych.

5.      Szkolenia specjalistyczne dla rodziców „Szkoła dla rodziców”.

6.      Półkolonie profilaktyczne dla dzieci z terenu Gminy Niedźwiedź.

7.      Wdrożenie programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla III klas gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiedź.

8.      Przeprowadzenie mediacji rówieśniczych.

9.      Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny/osoby w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

 

Za realizację zaplanowanych działań będzie odpowiedzialny GOPS w Niedźwiedziu, który we współpracy z placówkami oświatowymi, Biblioteką Publiczną w Niedźwiedziu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnym Centrum Kultury będzie realizował zaplanowane działania.


 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

34-735 NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

czynne od Poniedziałku do Piatku od 7:30 - 15:30